پویش آجر به آجر

مهر را با محرم آغاز کنیم

مهر حسین را با مدرسه سازی و انسان پروری عالم‌گیر کنیم.
امسال کودکان ایران طعم مهر حسینی را با آجرهایی که شما روی هم میگذارید، می‌چشند.
نذر فرهنگی پویش آجر به آجر در ماه محرم و صفر ، پویش جذب مشارکت های مومنانه‌ی مردمی برای ساختن مدارس سرزمین‌مان.