اصفهان

اصفهان

برآنیم تا با یاری هم قطره های کوچک کمک را در این رودپرمهر به هم برسانیم تا جریانی بزرگ برای مدرسه سازی بشود ، باشد که به دریای حسینی بپیوندیم