فرصت مشارکت در پویش ملی به رنگ مدرسه به پایان رسیده است.
قرعه کشی ۳۲ دستگاه تبلت به زودی انجام خواهد شد.
در پویش ملی آجرهای مهربانی به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.

پویش ملی آجرهای مهربانی (مشارکت نقدی)

استان خراسان رضوی
مشارکت کننده
20672 نفر
استان بوشهر
مشارکت کننده
14247 نفر
استان فارس
مشارکت کننده
21437 نفر