در پویش ملی به رنگ مدرسه، کودکان ایران با ترسیم و ارسال نقاشی در مدرسه‌سازی مشارکت ‌می‌کنند.

پویش ملی آجرهای مهربانی (مشارکت نقدی)

استان کرمانشاه
مشارکت کننده
69074 نفر
استان کردستان
مشارکت کننده
13127 نفر
استان گلستان
مشارکت کننده
47948 نفر