در پویش آجرهای مهربانی به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.
استان تهران
تعداد پروژه
1 پروژه
مشارکت کننده
18960 نفر
شهر تهران
مشارکت کننده
4667 نفر
استان کهگیلویه و بویراحمد
مشارکت کننده
3253 نفر
استان مرکزی
مشارکت کننده
8868 نفر