در پویش آجرهای مهربانی به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.
استان تهران
تعداد پروژه
1 پروژه
مشارکت کننده
19390 نفر
استان کهگیلویه و بویراحمد
مشارکت کننده
3161 نفر
استان مازندران
مشارکت کننده
44193 نفر
استان خوزستان
مشارکت کننده
132417 نفر