زنان و مادران ایران آجر به آجر برای فرزندان این سرزمین مدرسه می‌سازند. به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.
استان تهران
تعداد پروژه
1 پروژه
مشارکت کننده
4250 نفر
شهر تهران
مشارکت کننده
1010 نفر
استان فارس
مشارکت کننده
12987 نفر
استان مازندران
مشارکت کننده
40380 نفر