فرصت مشارکت در پویش ملی به رنگ مدرسه به پایان رسیده است.
قرعه کشی ۳۲ دستگاه تبلت به زودی انجام خواهد شد.
دریافت پوستر